Klarinettkonsert i Skagershults Gamla kyrka, midsommardagen, 2018