Hasselfors (forsen mellan sjöarna Toften och Teen) i norra delen av Laxå kommun har en mycket lång och innehållsrik brukstradition med anor från 1600-talet. Det hela började redan 1671 när lagmannen och landshövdingen av Finland får privilegium att starta smide i Hasselfors. Här startade en bruksepok som skulle visa sig bli både lång och framgångsrik.

I mitten av 1800-talet byggs en tackjärnshytta och man blir nu självförsörjande på råvaran till smidet. I slutet på detta sekel uppförs även en såg för att förädla den råvara som denna högproduktiva skogsmark erbjuder. 1859 låter Fabian de Geer uppföra en av landets första torvfabriker i Porla, följt av ytterligare en i Stockås, i södra delen av den väldiga Skagershultmossen. Ytterligare en verksamhet har nu startat – torvindustrin har fötts. Vid sekelskiftet byggdes även brukets lantbruk ut och blev också en viktig del av brukets totala verksamhet. Under tidigt 1900-tal läggs dock järnhanteringen ned och brukets verksamhet koncentreras mera på skogsbruk och torvhantering

Under 1970 – 80 stärker Hasselfors Bruk sin ställning genom uppköp av andra företag i andra branscher. 1995 händer plötsligt det som ingen Hasselforsbo kunde tänka sig ske, Assi Domän köper hela Hasselforskoncernen. Denna historiska händelse innebär att flera hundra års brukstradition går i ”graven” och medför en stor förändring för brukssamhället Hasselfors. Vem skulle nu ta hand om det rika kultur- och miljöarv som byggts upp under århundraden? Flera mycket kulturintressanta värden finns som det är angeläget att bevara, t ex Hasselfors gamla kyrka från 1600-talet, bruksmuseum, sockenmagasin, smedja, Lillängens naturpark och hela bruksområdet.

Hasselforsborna insåg dock snabbt den nya situationens allvar och redan 1996 bildades Hasselfors byalag. Målsättningen är att vara en samlande kraft för orten, att gemensamt värna om natur och kultur och att verka för ett levande samhälle.